Inkomsten, vergoedingen, vermogen

Inkomsten, vergoedingen, vermogen

De VPTZ Nederland is de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. De circa 12.000 vrijwilligers van deze organisaties bieden zorg en ondersteuning thuis, in hospices en soms ook in zorginstellingen. Stichting Sint Maartenhuis is aangesloten bij deze koepelorganisatie en de stichting is zo'n organisatie die een hospicevoorziening draaiend houdt.

Inkomsten

De stichting ontvangt jaarlijks subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor de exploitatie van het hospice. Daarnaast verstrekt de Gemeente Oldambt jaarlijks subsidie ter ondersteuning van de instandhouding van de hospicevoorziening.
Daarnaast wordt ten behoeve van het verblijf van onze gasten in het hospice een bescheiden vergoeding in rekening gebracht op basis van het aantal dagen van verblijf in het hospice. Verder ontvangt de stichting zo nu en dan bijdragen van kerkgenootschappen, maatschappelijke organisaties en giften van particulieren.

Vergoedingen

De Stichting Sint Maartenhuis runt een hospicevoorziening in de Gemeente Oldambt en draait nagenoeg uitsluitend op vrijwilligers. De stichting heeft een bestand van 50 vrijwilligers (stand van 2022). Zowel de bestuursleden als de vrijwilliger verzorgenden van de gasten van het hospice zijn onbezoldigd. Er geldt uitsluitend een vergoeding van onkosten gemaakt ten behoeve van het hospice. De stichting heeft één coördinator/vrijwilliger die een onkostenvergoeding ontvangt op basis van de fiscale regelgeving voor vergoedingen aan vrijwilligers. Momenteel is door een zorginstelling één betaalde coördinator gedetacheerd voor 13 uur per week. De kosten daarvan worden door de zorginstelling aan het hospice doorbelast.

Vermogen

De stichting runt de hospicevoorziening in een deel van een zorginstelling. Deze zorginstelling belast de huur- en energiekosten, schoonmaak en telefonie door aan de stichting. De exploitant van de zorginstelling heeft in eerdere jaren aangegeven op termijn het huurcontract te zullen beëindigen. De beëindiging van het huurcontract wordt in 2026 verwacht. Reden waarom de stichting gestart is met het opzetten van een bestemmingsreserve nieuwbouw. De Gemeente Oldambt heeft toegezegd de wens van de stichting te zullen ondersteunen om reden dat de gemeente de voorziening wil behouden en in de toekomst graag ziet dat de stichting naast palliatieve terminale zorg ook respijtzorg gaat verlenen.
Met verhuizing, koop bestaande bouw met verbouwing, of nieuwbouw, zullen aanzienlijke investeringen gemoeid zijn.

Het vermogen wordt aangehouden op twee spaarrekeningen. Er is geen vermogen belegd.
 
(geactualiseerd 2022)